Om enskild skrift och avlösning

När den som skall skriftas jämte två eller tre av församlingens medlemmar, dem vederbörande pastor tillkallat, infunnit sig i sakristian på den av pastor därtill utsatta tiden, förfares på följande sätt:

Prästen säger:

Käre kristna! Eder är veterligt, att denne(a) man (kvinna) har emot de förmaningar, som givas oss alla i Guds Ord, fallit i synd emot NN budet, därmed förtörnat Gud och åstadkommit förargelse, så att han (hon) varit utesluten från församlingens nattvardsgemenskap. (1) Nu har han (hon) förklarat sig villig att i denna kristliga församling bekänna och avbedja sitt brott. Därför låtom oss som här äro tillstädes för honom (henne) fälla trogen förbön och i kristlig kärlek vara vittnen till den ånger han (hon) här förklarar, den avbön han (hon) här avlägger och det tillträde till församlingens förmåner, som honom (henne) här meddelas.

Därefter göras honom (henne) dessa frågor:

Erkänner du, att du med ditt brott emot NN budet försyndat dig mot Gud och åstadkommit förargelse i hans församling?

Svar:Ja.

Betygar du däröver en hjärtlig ånger, avbeder du din synd och begär du att varda delaktig av Guds nåd i Jesus Kristus och att åter upptagas i församlingens gemenskap?

Svar:Ja.

Vill du genom samma Guds nåd hädanefter taga dig till vara både för denna och andra synder samt beflita dig om ett kristligt leverna?

Svar:Ja.

Därefter säger prästen:Därtill hjälpe dig Gud allsmäktig! Amen! Låtom oss bedja!

Den som skall skriftas knäböjer nu på en bönepall: Allsmäktige, evige Gud! Vi bedja för dig, att du icke förkastar denne(a) syndare (synderska), som nu bekänt sin missgärning och begär förlåtelse, utan att du upptager honom (henne) till nåd för din Sons Jesu Kristi skull, genom din stora barmhärtighet. Giv honm (henne) din helige Ande, som verkar i hans (hennes) hjärta och leverne en rätt botfärdighet, upplyser och regerar honom (henne), att han (hon) härefter må taga sig till vara för alla synder, vakta sig för säkerhet och för tillfälle till synd, kämpa mot djävulens försåt, köttets retelser och världens förförelser och övervinna dem och så leva rättfärdigt inför dig I alla sina livsdagar samt omsider få med alla trogna en evig salighet; genom din Son, Jesus Kristus, vår Herra. Amen.

Vidare fortsätter prästen sålunda:Sedan du inför Gud och hans församling bekänt och avbett din synd samt utlovat bättring, så förkunnar och tillsäger jag dig, att du ånyo med församlingen äger tillträde till nattvardens heliga måltid. Herren förläne dig nåd att använda denna saliga förmån till din själs frälsning, under beständig vaksamhet, bön och uppmärksamhet på de förbindelser, som åligga dig emot din Gud och dina medmänniskor. Amen.

Därefter tilltalar prästen de närvarande: Och vi, käre vänner, låtom oss lägga på hjärtat aposteln Pauli uppmaning, då han säger:"Mina bröder, om ock en människa råkar falla I någon synd, upprätten en sådan med saktmodig ande, och se på dig själv, att icke även du varder frestad. Bären varandras bördor och fullborden så Kristi lag!"

Slutligen läser prästen över den återupptagne: Herren välsigne dig o.s.v.

(1) Har den brottslige fått tillfälle att, efter begånget brott, av den heliga nattvarden bliva delaktig, utelämnas orden:"så att han(hon) ---- nattvardsgemenskap."

Tillbaka till Evas sida